Vormsi ST OlaF's Church / ORMSÖ S:T OLAFS KYRka

Church renovation / Kyrkans renovering

The major reparation of the roof of the church has started
In April 2023, the second and last stage of the roof work of Vormsi St. Olaf church began. The choir room of the church will get a new stone roof.
All donations are welcome:
MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fond
EE272200221077146284 Swedbank

Explanation: donation for church repairs
SWIFT code HABAEE2X
Spring 2022
Stacks of tables and scaffolding have risen again around the church in Vormsi. Work has begun to replace the old tin roof of the nave of the sanctuary with a new stone roof. The work is carried out by the workers of Haapsalu company Resteh OÜ.

At the beginning of this year, the Heritage Protection Board decided to grant 70,879 euros for the repairs of the nave of the roof of the St. Olaf church in Vormsi, the island's main historical monument and attraction. The prerequisite for receiving support from the state was, among other things, the decision of the Vormsi parish council to support the repair of the sanctuary with 14,000 euros and the parish's commitment to find 18,000 euros for its own participation. The congregation hopes to collect the necessary amount for its own participation with the help of good people.

Repair of the roof is essential because over the years there have been many places in the roof where rainwater comes through with the wind and damages the wooden structures of the building. Currently, the moisture damage to the roof and ceiling load-bearing structures is not yet great, but if the leakage continues, the situation would quickly deteriorate and make the amount of necessary work considerably larger and more expensive.

The church received the current single-roll tin roof in 1988. At that time, in order to save the sanctuary, which had been without a congregation for nearly half a century, the old dilapidated roof had to be restored urgently. It was still the time of the Soviet occupation and it was not possible to get a proper roof sheet. Over the years, the disposable rolls made of poor sheet metal have loosened and opened, and the roof has started to leak water in many places.

The initiation of the roof construction at that time was of historical importance, as it led to the complete renovation of the church, the restoration of the congregation and the grand re-blessing of the church in 1990, and the tradition of celebrating Olaf's Day began.

Natural red ceramic so-called Dutch S-stone is planned for the new roof of the church. Under the stones, a dense windproof and waterproof underlay is built, so that rainwater can no longer damage the roof structures even with strong winds. The new roof will also be more beautiful and more appropriate to the architecture of the ancient sanctuary. The restoration work project has been prepared by Rändmeister OÜ.

Roof repairs will not interfere with summer church services. The builders have also promised to ensure a safe entrance for visitors to the church, and the sanctuary will remain open.

The work undertaken this year must be continued in the following years. The plan is to replace the roof of the church's choir room, then renew the plaster surfaces of the exterior walls and the windows. The interior of the church and the electrical system needs to be renewed as well.

The congregation has created the NGO Vormsi St. Olaf's Church Fund to finance the church repair. Through this fund, anyone who cares about the preservation of our island's ancient sanctuary can contribute with a donation.

The repair works of Vormsi church can be supported with a donation:
MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fond
EE272200221077146284 Swedbank

Explanation: donation for church repairs
SWIFT code HABAEE2X

In addition, it is possible to make a donation to the church fund by purchasing a specially designed clay candle holder in the shape of a ship. The candle wax in the boat is melted from the remains of the holy candles burned in the church. Each boat is unique - made by Vormsi craftsmen. Donation ships can be purchased from the church or from Vormsi Handicraft Store in Hullo.

The congregation thanks everyone who helps to repair and maintain the sanctuary on the island.

+++

Den stora reparationen av Ormsö kyrkans tak har påbörjats

Högar av byggnadsställningar har återrest sig runt kyrkan på Ormsö. Arbetet med att byta ut det gamla plåttaket i helgedomens långhus har påbörjats mot ett nytt stentak. Arbetet utförs av arbetarna på Haapsalu-företaget Resteh OÜ. 

I början av detta år beslutade kulturarvsnämnden att bevilja 70 879 euro för reparationer av långhuset på taket på Ormsö S:t Olaf kyrkan, öns främsta historiska monument och attraktion. Förutsättningen för att få stöd från staten var bland annat Ormsö församlingsfullmäktiges beslut att stödja reparationen av helgedomen med 14 000 euro och församlingens åtagande att finna 18 000 euro för eget deltagande. Församlingen hoppas kunna samla in det belopp som behövs för eget deltagande med hjälp av gott folk. 

Reparation av taket är viktigt, eftersom det genom åren har funnits många platser i taket där regnvatten pressar igenom av vinden och skadar byggnadens träkonstruktioner. För närvarande är fuktskadorna på tak- och takbärande konstruktioner ännu inte stora, men om läckaget fortsätter skulle situationen snabbt förvärras och göra mängden nödvändiga arbeten avsevärt större och dyrare. 

Kyrkan fick det nuvarande envalsiga plåttaket 1988. För att rädda helgedomen, som hade stått utan församling i nästan ett halvt sekel, måste då det gamla förfallna taket snarast återställas. Det var fortfarande den sovjetiska ockupationens tid och det gick inte att få tag i en ordentlig takplåt. Genom åren har engångsrullarna av dålig plåt gett vika och öppnat sig och taket har börjat läcka vatten på många ställen. 

Igångsättningen av takkonstruktionen vid den tiden var av historisk betydelse, eftersom det var början på den totala renoveringen av kyrkan, restaureringen av församlingen och den storslagna återinvigningen av kyrkan 1990, liksom traditionen att fira S:t Olafs dag. 

Naturröd keramik så kallad holländsk S-sten planeras för det nya taket på kyrkan. Under stenarna byggs ett tätt vind- och vattentätt underlag, så att regnvatten inte längre kan skada takkonstruktionerna även vid hård vind. Det nya taket kommer också att bli mycket vackrare och mer passande för den antika helgedomens arkitektur. Restaureringsarbetet har utarbetats av Rändmeister OÜ. 

Takreparationer kommer inte att störa sommarservicen. Byggherrarna har också lovat att säkerställa en säker entré för besökare till kyrkan, och helgedomen kommer att vara öppen för intresserade under sommarperioden. 

Det arbete som genomförts i år måste fortsätta under de följande åren. Planen är att byta ut taket på kyrkans körrum, för att sedan förnya ytterväggarnas och fönstrens putsytor. Kyrkans inre och elsystemet behöver också förnyas. 

Församlingen har skapat Ormsö S:t Olafs kyrkofond för att finansiera kyrkreparationen. Genom detta kan alla som bryr sig om bevarandet av vår öns orörda fristad bidra med en donation. 

Reparationsarbetena i Ormsö kyrka kan stödjas med donation: 
MTÜ Vormsi Püha Olavi Kiriku Fond
EE272200221077146284 Swedbank
Förklaring: donation till kyrkreparationer 
SWIFT code HABAEE2X

Dessutom är det möjligt att ge en donation till kyrkofonden genom att köpa en specialdesignad lerljusstake i form av ett skepp. Ljusvaxet i skeppet smälts från resterna av de heliga ljusen som bränns i kyrkan. Varje båt är unik - tillverkad av Ormsö hantverkare. Donationsskepp kan köpas från kyrkan eller från Ormsö Hantverksbutik i Hullo.

Församlingen tackar alla som hjälper till att organisera och underhålla helgedomen på ön.